Author: Wojciech Wrona

Canada News Updates Russian Travel & Tourism World News

Кто может пересечь границу Канады? Можем ли мы свободно поехать в США и Европу?

Кто может пересечь границу Канады? Можем ли мы свободно поехать в США и Европу?

Сейчас середина лета, многие из нас уже были в отпуске, а многие только планируют это. Мы хотели бы навестить друзей или родственников или провести отпуск своей мечты в Соединенных Штатах или Европе. Наши родственники, родственники и друзья хотели бы навестить нас в Канаде. (more…)

Canada Italian News Updates Travel & Tourism World News

Dal Canada agli Usa o in Europa: un vero rebus

TORONTO – Chi può attraversare il confine canadese? Possiamo andare liberamente negli USA e in Europa? Siamo in piena estate, molti di noi sono già stati in vacanza e molti di noi stanno ancora pianificando le proprie ferie. Vorremmo visitare amici o parenti o trascorrere una vacanza da sogno negli Stati Uniti o Europa. I nostri familiari e amici vorrebbero farci visita in Canada. Sappiamo chi, quando e dove potrà viaggiare? E sappiamo chi e quando potrà venire a trovarci in Canada? … Read More in Corriere Canadese >>> 

Canada German News Updates Travel & Tourism

Wer darf die kanadische Grenze überqueren? Können wir frei in die USA und nach Europa einreisen?

Wir sind mitten im Sommer, viele von uns waren schon im Urlaub und viele von uns planen noch. Wir möchten Freunde oder Verwandte besuchen oder einen Traumurlaub in den USA oder Europa verbringen. Unsere Verwandten und Freunde möchten uns in Kanada besuchen.

Wissen wir, wer, wann und wohin reisen kann? Und wissen wir, wer und wann uns in Kanada besuchen kann? (more…)

Canada News Updates Polish Travel & Tourism

Kto może przekraczać granicę Kanady? Czy możemy swobodnie udać się do USA i Europy?

Mamy środek lata, wielu z nas było już na wakacjach a wielu z nas je dopiero planuje. Chcielibyśmy odwiedzić znajomych lub krewnych bądź spędzić wymarzony urlop w Stanach Zjednoczonych czy w Europie. Nasi bliscy, krewni i znajomi chcieliby odwiedzić nas w Kanadzie.

Czy wiemy kto, kiedy i dokąd będzie mógł podróżować? Oraz czy wiemy kto i kiedy będzie mógł nas w Kanadzie odwiedzić? (more…)

Canada English Featured News Updates Travel & Tourism

Who can cross the Canada border? Can we go freely to the USA and Europe?

We are in the middle of summer, many of us have already been on vacation and many of us are still planning it. We would like to visit friends or relatives or spend a dream vacation in the United States or Europe. Our relatives and friends would like to visit us in Canada.

Do we know who, when and where will be able to travel? And do we know who and when will be able to visit us in Canada? (more…)

Canada German GTA News Updates Ontario

Die Regierung von Ontario möchte Ihre Meinung zu ihrer Vision der Verkehrsentwicklung für Toronto und Greater Golden Horseshoe erfahren

Die Regierung von Ontario hat ein umfassendes Dokument veröffentlicht, das als Grundlage für das Verständnis und die Formulierung einer Vision für die Entwicklung des Verkehrswesens für Toronto und den Greater Golden Horseshoe für die nächsten Jahrzehnte dienen soll. (more…)

Canada German News Updates

Kanadas 154. Geburtstag

Kanadas Geburtstag ist ein informeller Name, der nach Canada Day geht. Der Begriff “Geburtstag” ist eine Art Vereinfachung, da der Canada Day nur der Jahrestag eines nationalen Meilensteins auf dem Weg zur vollständigen Unabhängigkeit ist. Es geht um den Zusammenschluss der Kolonien Kanada, Nova Scotia und New Brunswick am 1. Juli 1867 zu einer größeren britischen Föderation von vier Provinzen, da die kanadische Kolonie in die Provinzen Ontario und Quebec aufgeteilt wurde. Kanada wurde zu einer Art Königreich innerhalb des Britischen Empire, allgemein bekannt als Dominion of Canada. (more…)

Canada News Updates Polish

154-te Urodziny Kanady

Urodziny Kanady to nieformalna nazwa, którą określa się Canada Day. Pojęcie „urodzin” jest swego rodzaju uproszczeniem, gdyż Canada Day jest rocznicą tylko jednego narodowego kroku milowego na drodze do swojej pełnej niepodległości. Chodzi tutaj o połączenie kolonii Canada, Nova Scotia i New Brunswick dnia 1 lipca 1867 w szerszą brytyjską federację czterech prowincji, gdyż kolonia Canada została podzielona na prowincje Ontario i Quebec. Kanada stała się swoistym królestwem wewnątrz Imperium Brytyjskiego, powszechnie znana jako Dominium Kanady. (more…)

Canada English Featured News Updates

Canada’s 154th Birthday

Canada’s Birthday is an informal name that goes by Canada Day. The concept of “birthday” is a kind of simplification, as Canada Day is the anniversary of only one national milestone on the way to full independence. It is about joining the colonies of Canada, Nova Scotia and New Brunswick on July 1, 1867, into a wider British federation of four provinces, as the Canada colony was divided into the provinces of Ontario and Quebec. Canada became a kind of kingdom within the British Empire, commonly known as the Dominion of Canada. (more…)

Canada English GTA News Updates

Two teenagers were arrested for burning a rainbow flag in Mississauga

Police reported the arrest of two teenagers suspected of burning a rainbow flag after a video of the incident circulated on social media earlier this month. Investigators from the 12th Division Criminal Investigative Bureau, Region of Peel, completed an investigation that began after a video of a rainbow flag being burned on the ground by students at a school circulated on social media. (more…)

Canada Covid-19 Updates German News Updates Travel & Tourism

Eine Auslandsreise nach dem 5. Juli wird für Geimpfte einfacher


Für Personen, die vollständig geimpft sind und einen Impfnachweis haben, werden in Kürze einige Beschränkungen aufgehoben.

Die Regierung sagte, dass nur Kanadier und Personen mit ständigem Wohnsitz bei der Einreise nach Kanada die obligatorische Hotelquarantäne umgehen dürfen, sofern sie ihre Unterlagen vor der Ankunft in eine spezielle ArriveCan-App hochladen. (more…)

Canada Covid-19 Updates News Updates Polish Travel & Tourism

Zagraniczna podróż po 5-tym lipca będzie łatwiejsza dla osób zaszczepionych


Niektóre restrykcje zostaną wkrótce zniesione dla osób, które w pełni się zaszczepiły i posiadają dowód szczepienia.

Rząd poinformował, że tylko Kanadyjczycy i osoby ze stałym pobytem będą miały możliwość ominąć obowiązkową hotelową kwarantannę przy wjeździe do Kanady, pod warunkiem, że załadują swoją dokumentację na specjalną aplikację ArriveCan. (more…)

Canada Covid-19 Updates English Featured News Updates Travel & Tourism

A trip abroad after July 5 will be easier for vaccinated people


Some restrictions will soon be lifted for people who are fully vaccinated and who have proof of vaccination.

The government said only Canadians and permanent residents will be allowed to bypass the mandatory hotel quarantine when entering Canada, provided they upload their documentation to a dedicated ArriveCan app prior to arrival. (more…)

Canada German Health & Medicine News Updates

Kanadas Gesundheitsministerium schlägt ein Verbot der Produktion und des Verkaufs der meisten Dampfaromen vor

Um aromatisierte Dampfprodukte für Jugendliche weniger attraktiv zu machen, plant die Regierung, den Großteil ihrer Produktion und ihres Verkaufs zu verbieten. Health Canada hat einen Gesetzesentwurf vorgelegt, der die Verwendung aller E-Zigaretten mit anderen Geschmacksrichtungen als Tabak, Minze und Menthol einschränken würde, aber dennoch eine Option für Raucher lässt, die auf eine alternative Nikotinquelle umsteigen möchten. (more…)

Canada Health & Medicine News Updates Polish

Ministerstwo Zdrowia Kanady proponuje zakaz produkcji i sprzedaży większości smakowych e-papierosów

Mając na uwadze zmniejszenie atrakcyjności produktów waporyzujących wśród młodocianych Kanadyjczyków, rząd planuje wprowadzenie zakazu produkcji i sprzedaży dla większości z nich. Health Canada – Ministerstwo Zdrowia przedstawiło projekt przepisów, które ograniczą używanie e-papierosów o smakach innych niż tytoń, mięta i mentol, ale jednocześnie wciąż pozostawią opcję dla palaczy, którzy chcą przejść na alternatywne źródło nikotyny. (more…)

Canada English Featured Health & Medicine News Updates

Canada’s Department of Health proposes a ban on the production and sale of most vaping flavours

In order to make flavoured vaping products less attractive to youth, the government plans to ban most of their production and sales. Health Canada has presented a draft legislation that would restrict the use of all e-cigarettes with flavors other than tobacco, mint and menthol, but still leave an option for smokers who wish to switch to an alternative source of nicotine. (more…)

German Ontario

Ontario-Vorwahlen – eine neue wird diesen Herbst hinzugefügt


Die Provinz Ontario erhält im Herbst eine neue Vorwahl.

Die steigende Nachfrage nach Telefonnummern machte die Einführung einer neuen Vorwahl erforderlich. Um dieser Nachfrage gerecht zu werden, wird im Herbst dieses Jahres im Süden Ontarios eine neue Vorwahl eingeführt.

Die Vorwahl 742 wird am 16. Oktober veröffentlicht und schrittweise in Gebieten eingeführt, die derzeit von den Vorwahlen 905, 289 und 265 bedient werden. (more…)

Ontario Polish

Numery kierunkowe w Ontario – jesienią dołączy nowy


Prowincja Ontario otrzyma nowy telefoniczny numer kierunkowy tej jesieni.

Rosnące zapotrzebowanie na numery telefoniczne spowodowało konieczność wprowadzenia nowego numeru kierunkowego. Aby sprostać temu zapotrzebowaniu, w południowym Ontario jesienią pojawi się nowy numer kierunkowy.

Nowy numer kierunkowy 742 pojawi się 16 października i będzie wprowadzany stopniowo w rejonach, które obecnie są obsługiwane przez numery kierunkowe 905, 289, 265. (more…)

English Featured Ontario

Ontario area codes – a new one will be added this fall

The province of Ontario will receive a new area code this fall.

The growing demand for telephone numbers made it necessary to introduce a new area code. To meet this demand, a new area code will be introduced in southern Ontario this fall.

The area code 742 will be released on October 16 and will be phased in gradually in areas currently served by area codes 905, 289, and 265. (more…)

Canada News Updates Polish World News

Populacja społeczności LGBTQ w Kanadzie wynosi oficjalnie 1 milion – podał Urząd Statystyczny – Statistics Canada

Czerwiec w Kanadzie i na świecie jest miesiącem „Pride” – dumy społeczności LGBTQ. Początek obecnej wolności oraz świadomości historii społeczności LGBTQ w Kanadzie zaczął się 14 maja 1969 roku od dekryminalizacji homoseksualizmu. Wcześniej homoseksualizm był przestępstwem. (more…)

Canada German News Updates World News

Kanadas LGBTQ-Bevölkerung beträgt offiziell 1 Million, berichtete Statistics Canada

Der Juni in Kanada und auf der ganzen Welt ist der Monat des “Pride” – der Stolz der LGBTQ-Community. Der Beginn der gegenwärtigen Freiheit und des Bewusstseins für die Geschichte der LGBTQ-Gemeinschaft in Kanada begann am 14. Mai 1969 mit der Entkriminalisierung der Homosexualität. Vorher war Homosexualität ein Verbrechen. (more…)

German Health & Medicine News Updates World News

Der neue Impfstoff Novavax Covid-19 wird noch in diesem Jahr erhältlich sein

Vieles deutet darauf hin, dass noch in diesem Jahr ein weiterer Impfstoff gegen Covid-19 für die Massenproduktion und den weltweiten Vertrieb zugelassen wird. Das US-Unternehmen Novavax Inc hat angekündigt, dass nun Phase-3-Studien für einen neuen Impfstoff laufen, der zu 90 % gegen eine Reihe verschiedener Varianten des Coronavirus wirksam ist. (more…)

Health & Medicine News Updates Polish World News

Nowa szczepionka przeciw Covid-19 Novavax będzie dostępna jeszcze w tym roku

Wiele wskazuje na to, że jeszcze w tym roku do masowej produkcji i globalnej dystrybucji dopuszczona zostanie kolejna szczepionka przeciw Covid-19. Amerykańska firma Novavax Inc poinformowała, że właśnie odbywa się 3. faza prób nad nową szczepionką, która wykazuje 90% skuteczności przeciw całej gamie różnych wariantów koronawirusa. (more…)


cnmng.ca ***This project is made possible in part thanks to the financial support of Canadian Heritage;
and Corriere.ca

“The content of this project represents the opinions of the authors and does not necessarily represent the policies or the views of the Department of Heritage or of the Government of Canada”