Araw nang Tubig sa buong Mundo

Sa walong minuto ang siyudad nang Toronto ay isasara ang tubo nang pinangagaligan nang tubig. (more…)