Canada Economy Filipino News Updates

Kanada-UK Kasunduan  

Ang Kanada-Uk na kasunduan ay patuloy pa rin, kaya naman maiinom mo pa rin ang paborito mong iskot wisky sa dating halaga na hindi nag babago sapagkat walang dagdag na buwis. Kung wala nang kasunduan na nakalagay, marahil ang bayan natin Kanada ay papatugan nang buwis na nag kakahalagang £17.500. kung mag papadala tayo nang saging sa kanila, katulad nang mag padala nang saging ang Ghana sa kanila. 

Hindi ibig sabihin mayroon saging ang Kanada, pero mayroon din produkto ang Kanada na kulay dilaw, ito’y ginto. Sa totoo lang ang padala natin sa kanila nang ginto ay umaabot na 64 % sa kabuoan nang xeport natin sa kanila. Kanada ay mayroon din ibang makintab na produkto sa pamamagitan nang Artipisial Intelehente na nag madalasakit sa tumatandang populasio, malinis na teknologia at Artik kaalaman, Ilan sa maga bahagi nang siyensa inobasion porpolio. Katulad nang Kanada, ang UK ay marami rin suporta na iba ibang bagay sa Kanada tulad nang maga sumusunod, dipensa at sikiuriti, intilehensia na konektado sa iba ibang organisasion buong mundo. Maga parte nang mataas na uri nang kotse na nag kakahalaga nang $1.5 billiones. Sa totoo lang ang kabuoan xeport padala nang UK sa Kanada noon 2020 ay umabot sa halagang $19, 910. 870,320. Ang UK ay hindi lamang nag isa na nag papadala nang xeport imbesment. Noon 2020 ang Europa Union nag lagay nang $289 billiones, halaga nang “Foreign Direct Investment” (FDI) sa Kanada. Malaking bagay ang nakataya dito. Sa laki nang ekonomia kalalabasan nito, Kanada ay maga gamit ang tulong nang dalawang bahagi nang sa ganon makakayang buhayin ang maga kababayan nila sa pag tawid sa pandemia nang mariwasa.

Ang Kanada at Great Britain pag ugnayan ay nag karelasion matatag nang ito’y mag simula noon 1713. Samantalang ang Kanada at Uropa Union pag sasama nag simula noon 1959. Ang UK ay mayroon hindi magandang pag hihiwalay sa EU, pero hindi nagagahulugan na ang Kanada bagamat nasa gitna maapektohan sa kaguluhan nang dalawa. Hindi rin nagagahulugan na dapat mamili ang Kanada sa dalawa. Hindi rin nagagahulugan na kailagan pag bayaran nang Kanada ang pagiging malapit sa UK sa pamamagitan nang pagiging mag kaibigan, na dapat parusahan dahil sa magkakilala matagal na. Ang pagiging malapit sa isa’t isa ay buga na rin nang istoria. Bagamat tayo ay parehong Konstitision Monarky. Karamihan sa atin gawa, kultura, demokrasia ay bahagi sa Britannia.

Noon pinatuloy ang kasunduan (CTA) nang Kanada at UK at naging epektibo noon Abril 1, 2021 mayroon pag lilinaw na pagpapatuloy nang karamihan nang dating kasunduan. Samantala ang EU-Canada Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) Samantalang ito’y parang nakita na parang lata sinipa lamang sa kalsada. Ito ang xaktong salita nang CTA nagagahulugan na ito’y pag uusapan pa at aausin sa dumarating tatlong taon pa. Marami puwedeng mangyari sa dumarating na tatlong taon. Kung titignan nang mabuti ang artikulo 2 seksion 3, May kahulugan bigyan pansin. Seksion 3 wala sa paragrap 2 pahintulot sa Canada-UK gumawa nang disision na iba sa dati, riboke, o lagpasan, na dinisisionan na at kasama na sa paragrap. Ito’y nag burkas nang pinto para sa exsekutib na baligtarin ang buong kasunduan. Wala rin makakapag sabi. Ang sensitibo ay angartikolo 3 seksion 3 nasasaad: “3. Wala sa paragrap 2 na nagbabawal sa UK bawiin kasunduan binigyan sa Kanada sa dahilan risulta pag sapi nang UK sa kalooban nang market nang Uropa Union. Ito’y nagagahulugan na ang UK ay puwedeng bawiin ang kasunduan sa Kanada. Ito ang medyo nakakagulo pag isipan sa iba ibang angkat.

Nang nagkaroon nang kakulagan nang manok sa KFC sa este nang London, UK. ang pulis ay napilitan mag labas nang babala sa mga tao na huwag mag riport, dahil ito’y nawawalang manok ay hindi pulis mater. Tumawa ka ngayon pero, baka kainin mo ang salita mo at hindi (ang manok mo.). Iyon ay taon 2018. Ang problema ay hindi nawala. Lorry driber ay bumalik na sa EU na binigyan nang mahigsing bisa dahil sa pag labas nang UK. Ang UK ay kulang nang 100,000 na trukkers. Naiintidahan natin na kulang din nang gas sa UK. Kobid 19 naka dagdag sa problema na kulang din nang trabahador.

Mayroon tayong manok. Mayroon tayong puel. Konting panahon na lang para ang UK ay kausapin ang kapatid na Kanada para humigi nang tulong. Nagagahulugan na tayo rin ay mag kakaroon nang kakukangan dito sa sariling bayan. At ito ang pag taas lahat nang bilihin. Ang Kanada ay maaring manood lang nang maraming lorries na naka pila sa Dover, malayo sa kabilang panig nang tubig. Kegusto natin o hindi, tayo ay apektado sa maraming dahilan, hindi lang isa.

Leave a Reply


cnmng.ca ***This project is made possible in part thanks to the financial support of Canadian Heritage;
and Corriere.ca

“The content of this project represents the opinions of the authors and does not necessarily represent the policies or the views of the Department of Heritage or of the Government of Canada”